Afdruk

voor onze website

Alle informatie is naar ons beste weten en geloof samengesteld.

Voor de juistheid en volledigheid van de gegevens wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor schade veroorzaakt door onoordeelkundige wijziging van de gegevens door derden,

er wordt geen garantie gegeven.

De rechten op afbeeldingen, afbeeldingen en kaarten behoren toe aan de auteurs.

Verder gebruik is niet toegestaan.

Volgens informatie  §5TMG

Claudia Fore & Daniel Stahl

West-Lindsey-Str. 15

D- 57290 Neunkirchen

Tel. +49 175 5968730

e-mail : mail@villa-tortuga-curacao.de


Gebruiksvoorwaarden

1. Links naar andere aanbiedingen, voorafgaande opmerkingen:

In haar arrest van 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - heeft de regionale rechtbank van Hamburg besloten dat men door het plaatsen van een link ook verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud van de gelinkte pagina.

Volgens de regionale rechtbank kan dit alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk te distantiëren van deze inhoud.

Deze website bevat links naar andere sites op internet. Voor al deze links geldt het volgende: Wij, als exploitant van deze website, verklaren uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's.

Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte pagina's van deze website en nemen deze inhoud niet als onze eigen inhoud over. Deze verklaring is van toepassing op alle links die op deze website worden weergegeven en op alle inhoud van de pagina's waarnaar de links leiden.

Wij behouden ons het recht voor om de verantwoordelijke gebruiker onherroepelijk en zonder vragen uit te sluiten van onze diensten in geval van inbreuk, verstoring van het systeem, oneigenlijk gebruik of gebruik dat door deze voorwaarden verboden is.

Betrouwbaarheid:

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of garantie dat de verstrekte informatie actueel, juist of volledig is.

Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen veroorzaakt door of in verband met het gebruik of de verspreiding van deze informatie.

Wij behouden ons het recht voor om de verstrekte informatie op ieder moment aan te vullen of te wijzigen. Alle rechten voorbehouden: teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en video's, evenals hun opstelling op onze websites, zijn beschermd door auteursrecht en andere beschermende wetten.

De inhoud van deze websites mag voor commerciële doeleinden niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Alle op de website genoemde merken en handelsmerken, die mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en aan de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren.

Gegevensbescherming:

Indien in individuele gevallen uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens nodig zijn, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Wanneer u de website bezoekt, ontvangen wij gebruiksgegevens die om veiligheidsredenen worden opgeslagen en die identificatie mogelijk maken (bijvoorbeeld IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's).


Wij evalueren deze gegevens om het gebruikersgedrag te leren kennen en statistieken op te stellen. Alle maatregelen voldoen aan de hoge veiligheidsnormen van de Wet bescherming persoonsgegevens telediensten (TDDSG) en de Verordening gegevensbescherming telecommunicatiebedrijven (TDSV). Er is geen persoonlijk gebruik. De statistische analyse van anonieme gegevensrecords blijft voorbehouden.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij uw gegevens niet door aan derden voor andere doeleinden.

Auteursrecht- en merkenrecht:

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te respecteren, door hemzelf gemaakte grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten.

Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden mag niet worden getrokken op basis van de loutere vermelding ervan! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Conceptie, ontwerp en programmering:

Daniël Stahl

Juridische geldigheid van deze disclaimer:

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke juridische situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.Adres

Villa Tortuga Curacao Villapark
Fontein, Curaçao

mail@villa-tortuga-curacao.de

0049 - 175 596 87 30

SOCIALE MEDIA

Auteursrechten VIllA Tortuga | Alle rechten voorbehouden | Afdruk . Degevensbescherming